Examenreglement WFT

1.  Begripsbepalingen

CDFD College Deskundigheid Financiële Dienstverlening. Verantwoordelijk voor de inhoud van Wft examens.
Centrale examenbank De digitale vragenbank waaruit de WFT- en PE examens worden afgenomen.
Cesuur De cesuur is de zak/slaaggrens bij de beoordeling van een examen.
Diploma Een document uitgegeven door DUO als bewijs dat de kandidaat het examen met goed gevolg heeft afgelegd
DUO Dienst uitvoerend onderwijs. Beheerder van de examenserver en -software.
Eindtermen De in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) genoemde eindtermen voor de verschillende Wft-modules.
Examen Het onderzoek naar de beheersing van de in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) genoemde eindtermen en de daarvan afgeleide toetstermen van een Wft-module. De examens worden als digitale examens aangeboden.
Examenbureau Rotterdam BV De besloten vennootschap Examenbureau Rotterdam (EBR). Statutair gevestigd Industrieweg 130A te Rotterdam
Examenkamer Een door het CDFD aangewezen evaluatiebureau met als rol toezichthouder
Examenleider/Toezichthouder Een persoon, door Coördinator Planning/ Examens aangesteld, die verantwoordelijk is voor de examenlocatie en de organisatie van de examens en toezicht houdt op de afname van het examen.
Kandidaat Degene die zich conform de richtlijnen heeft ingeschreven voor een examen bij EBR
Toetstermen Wft De door de minister van Financiën gepubliceerde toetstermen die per Wft-module zijn opgesteld op basis van de eindtermen zoals die zijn vastgelegd in het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo)
Verklaring Ordentelijk Verloop (VOV) Document die door de Examenleider/toezichthouder wordt opgesteld m.b.t. geconstateerde bevindingen tijdens het examen.
Website www.examenbureaurotterdam.nl. Via deze website kunnen kandidaten zich aanmelden voor een examen.
WFT Wet Financieel Toezicht
Wft-examens Verzamelnaam voor alle Wft-examens die via de centrale examenbank worden afgenomen: de initiële Wft-examens en PE examens.

 

2. Grondslag
2.1 Dit examenreglement verschaft de procedures met betrekking tot de voorbereiding en uitvoering van examinering van de WFT-modules, conform de richtlijnen van het CDFD, zoals deze onder de verantwoordelijkheid van EBR worden uitgevoerd.
2.2 Dit examenreglement wordt gebruikt door:
• Examenleider(s)
• Toezichthouder(s)
• Kandidaten
• Alle andere betrokkenen
2.3 Dit regelement van EBR gaat in op januari 2020.
2.4 Reglementen en regelingen van CDFD en DUO zijn leidend indien dit reglement van EBR andere regelingen bevat.

3. Examen
3.1 De examens zijn opgesteld door het CDFD en worden digitaal beschikbaar gesteld voor flexibele afname door DUO op basis van de eindtermen, toetstermen en toetsmatrijzen zoals die door de minister van Financiën zijn vastgesteld. Op de website van het CDFD wordt naar de toetstermen en toetsmatrijzen van de afzonderlijke Wft-examens verwezen.
3.2 Het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat der Nederlanden. Een kandidaat dient examenvragen geheim te houden en niet aan te wende voor eigen gebruik of tot eigen voordeel. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenvragen en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden.
3.3 Het examen vindt plaats onder leiding van de examenleider die kan worden bijgestaan door één of meer toezichthouders. Het kan zijn dat op de locatie de examenleider tevens de toezichthouder is. De examenleider is verantwoordelijk voor het verloop van het examen en de administratieve afwikkeling. Kandidaten dienen de instructies van de examenleider en/of toezichthouders op te volgen.
3.4 Het gebruik van hulpmiddelen bij het afleggen van het examen wordt per examen vastgesteld. Het is niet toegestaan hiervan af te wijken. Wanneer hulpmiddelen zijn toegestaan wordt dit duidelijk aangegeven in de bevestiging van inschrijving, deze hulpmiddelen worden ter plaatse bij het examen verstrekt.
3.5 De examens worden als digitale examens aangeboden.
3.6 In het kader van minimaliseren van fraude, wordt al het materiaal na afloop inclusief eigen aantekeningen ingenomen en vernietigd. De CDFD controleert of aan bovenstaande wordt voldaan. Indien uit rapportage van de CDFD blijkt dat het exameninstituut niet heeft voldaan aan de gestelde eisen, kan dit consequenties hebben voor het exameninstituut.
3.7 De kandidaat dient tenminste 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn op de examenlocatie.
3.8 De kandidaat mag geen persoonlijke bezittingen (mobiele telefoon, horloge, et cetera) meenemen in het examenlokaal. Deze spullen dient de kandidaat in de aanwezige kluisjes op te bergen.
3.9 Het is niet toegestaan om meegebrachte hulpmiddelen te delen met andere kandidaten.
3.10 Het legitimatiebewijs dient gedurende het examen zichtbaar en leesbaar op de examenplek van de kandidaat te liggen.
3.11 De uitslag van het examen wordt bepaald door DUO en wordt binnen 48 uur bekend gemaakt. EBR informeert de kandidaten per mail over de definitieve uitslag.
3.12 Het diploma of certificaat zal uiterlijk 6 weken na de examendatum toegezonden worden aan de kandidaat.

4. Examendata
4.1 De examens worden digitaal aangeboden. Via de examenboekingsomgeving op www.examenbureaurotterdam.nl kunnen kandidaten hun examen boeken op de locatie, datum en tijd van hun voorkeur mits er voor dat moment en op die locatie nog plaats beschikbaar is.
4.2 Beschikbare data en tijden kunnen wijzigen. Het is mogelijk het examen te boeken tot 1 dag van tevoren.
4.3 Een examen module mag slechts één maal per dag worden afgelegd. Een tweede boeking van dezelfde module zal worden geweigerd. Mocht een kandidaat twee examens van dezelfde module op dezelfde dag hebben geboekt, dan wordt achteraf het tweede examen geannuleerd. Daarbij gelden de in dit reglement beschreven annuleringsvoorwaarden.

5. Examenduur
5.1 De duur van het examen is bepaald door de Minister van Financiën en het CDFD en verschilt per examen. De examenduur van de verschillende examens wordt op de website van EBR gepubliceerd.

6. Inschrijving examen
6.1 De kandidaat kan zich via de website van EBR direct inschrijven voor een examen. Hiervoor dienen de volgende stappen doorlopen te worden:
1) de kandidaat kiest een examen;
2) de kandidaat kiest een examendatum en tijdstip;
3) de kandidaat voert zijn/haar persoonsgegevens in;
4) de kandidaat kiest de betaaloptie IDEAL;
5) de boeking wordt bevestigd.
6.2 De kandidaat kan telkens maximaal 3 maanden vooruit boeken.
6.3 Zodra de inschrijving voor het examen rond is, ontvangt de kandidaat direct een bevestiging met de volgende vermelding:
* de naam van de kandidaat;
* het examendatum;
* het adres van de examenlocatie;
* de begintijd van het examen;
* Toegestane hulpmiddelen.
6.4 De kandidaat dient op verzoek de boekingsbevestiging op de examendatum aan de Toezichthouder te kunnen tonen.
6.5 Om het examen te kunnen boeken is het Burgerservicenummer (BSN) verplicht. Deze verplichting is bepaald door DUO en geldt voor alle Wft-examens.
6.6 Kandidaten gaan expliciet akkoord met alle voorwaarden, het examenreglement en de gebruikersvoorwaarden.

7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Op het moment van een examenboeking ontstaat de betalingsverplichting.
7.2 Aanmeldingen of betalingen die niet, niet volledig of niet tijdig, dat wil zeggen na de sluitingsdatum, zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen.

8. Annulering examen
8.1 De examenboeking kan tot 7 dagen voorafgaand aan de examendatum kosteloos geannuleerd of gewijzigd worden. Bij annulering of wijziging van de examenboeking tot en met 7 dagen voor het examen zal er geen restitutie van het examengeld plaatsvinden.
8.2 Door aanmelding voor het examen geeft de kandidaat aan op de hoogte te zijn van de betalingsvoorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

9. Bijzondere omstandigheden bij afname van examens
9.1 Een kandidaat in het bezit van een deskundigenverklaring komt op verzoek in aanmerking voor een verlenging van de examenduur met 25%. Hetzelfde geldt voor een slechtziende kandidaat, in bezit van een medische verklaring. De kandidaat dient dit bij de aanmelding van het examen direct te melden aan het exameninstituut en de verklaring te verzenden naar info@examenbureaurotterdam.nl. EBR zal de kandidaat vervolgens aanmelden voor het verlengde examen. Het kan zijn dat gezien de verlengde examenduur de oorspronkelijke starttijd en datum niet meer beschikbaar is. EBR treedt dan in overleg met de kandidaat voor een andere gewenste examendatum/-tijd.
9.2 Bijzondere examens kunnen niet via de boekingsomgeving van EBR worden geboekt. Er zal altijd worden onderzocht of aan een verzoek gehoor kan worden gegeven, dit kan echter niet worden gegarandeerd. Per aanvraag zullen de mogelijkheden worden onderzocht en gecommuniceerd aan de aanvrager.
9.3 Mogelijkheden tot bijzondere afname is mogelijk. EBR treedt in overleg over de mogelijkheden met het CDFD. Het CDFD zal eventueel contact opnemen met DUO en het exameninstituut informeren over de mogelijkheden.

10. Geldig indentiteitsdocument
10.1 Om de identiteit van de kandidaat te controleren, moet een geldig (niet verlopen) identiteitsdocument overlegd worden. Met een geldig identiteitsdocument wordt bedoeld:
* Nederlands of buitenlands paspoort;
* Nederlandse identiteitskaart of ID-kaarten uit het EU-buitenland;
* Nederlands rijbewijs;
* Verblijfsvergunning/Vreemdelingendocument.

11. Tijdens afname
11.1 De toezichthouder heeft als taak elke mogelijkheid tot fraude te voorkomen. De toezichthouder is hierdoor gerechtigd van de kandidaat te vragen ook gedragen spullen/voorwerpen in een kluis op te bergen. Hieronder kunnen onder andere vallen: alle vormen van communicatiemiddelen (waaronder tevens horloges), sieraden, riemen, jassen, tassen, hoofddeksels, sjaals, etc.
11.2 De examenleider/toezichthouder is met o.a. verantwoordelijk voor:
*De ontvangst en instructie van kandidaten;
* Het controleren van de identiteit + BSN van de kandidaten;
* Het verstrekken van de toegestane middelen;
* De administratieve afhandeling van het examen (bij aanvang en afsluiting);
* Het (begeleiden bij) het opstarten van het examen;
* Het toezicht op het examen en de daarmee verband houdende organisatorische werkzaamheden;
* Het handhaven van de orde tijdens het examen;
* Het bewaken van de examenprocedure;
* Het instrueren van (andere) toezichthouders;
* Rapporteren aan leidinggeven;
* Het bewaken van de geheimhouding van de examenopgaven;
* Het opstellen van de Verklaring van Ordentelijk Verloop.
11.3 Tijdens het examen is het kandidaten niet toegestaan;
* Zonder toestemming van de examenleider/toezichthouder de examenlocatie te verlaten;
* Andere hulpmiddelen dan de uitdrukkelijk vermelde toegestane of verstrekte hulpmiddelen, te raadplegen, voor handen te hebben en/of te gebruiken;
* Contact te hebben met medekandidaten;
* Communicatiemiddelen in welke vorm dan ook te gebruiken.
* Contact te hebben met de examenleider/ toezichthouder en voor zover het contact geen organisatorische inlichtingen betreft;
* Inhoud van de examens (deels) te kopiëren, fotograferen of over te schrijven of middelen hiervoor voorhanden te hebben;
* Te roken.
11.4 De examenleider en of toezichthouder mag de kandidaat deelname aan het examen ontzeggen indien de kandidaat bijvoorbeeld:
* Te laat op de examenlocatie aankomt;
* Aanstootgevend gedrag vertoont;
* Geen geldig legitimatiebewijs kan overhandigen;
* De orde en/of rust op de examenlocatie op enige wijze verstoort;
* Onder invloed verkeert van alcohol of verdovende middelen;
* Schade veroorzaakt of dreigt te veroorzaken aan personen en/of goederen; - Poging tot) fraude pleegt met betrekking tot het examen;
* Zich niet houdt aan instructies van de examenleider en/of toezichthouder ten aanzien van het examen.

12. Uitgifte van het certificaat of diploma
12.1 Het certificaat of diploma wordt uitgegeven door DUO. EBR zal het certificaat of diploma uitreiken aan degene die het examen heeft afgelegd.
12.2 Diploma’s en certificaten worden in principe eenmalig verstrekt. Indien een kandidaat zijn diploma of certificaat verliest kan hij/zij per email een verzoek tot duplicaat diploma/certificaat indienen. EBR zal het duplicaat bij DUO opvragen en opnieuw versturen aan de kandidaat. EBR brengt €25,- administratiekosten in rekening per aangevraagd duplicaat.
12.3 Indien persoonsgegevens onjuist staan vermeld op het ontvangen diploma/certificaat, dient de kandidaat per email een aanvraag tot wijziging persoonsgegevens en nieuw diploma/certificaat in. De kandidaat dient het onjuist ontvangen diploma/ certificaat terug te sturen aan EBR waarna EBR een duplicaat bij DUO aanvraagt. Indien de gegevens bij aanmelding door de kandidaat onjuist/anders zijn ingevoerd brengt EBR €25,- administratiekosten in rekening per aangevraagd duplicaat.

13. Fraude en onregelmatigheden
13.1 Frauderen of het daartoe aanleiding geven is verboden voor, tijdens en na afname van het examen. Zowel de pleger als eventuele medepleger van fraude worden bestraft. Indien fraude wordt geconstateerd of wordt vermoed, wordt dit aan de kandidaat medegedeeld.
13.2 Onder onregelmatigheden worden, naast frauduleus handelen, ook zaken verstaan als te laat of niet op de examenlocatie verschijnen, zich niet kunnen legitimeren, onwel worden tijdens het examen of andere zaken die een normaal verloop van het examen belemmeren.
13.3 Indien er voor, tijdens of na het examen fraude en/of onregelmatigheden zijn of worden geconstateerd of vermoed, wordt dit vastgelegd in de VOV (Verklaring Ordentelijk Verloop) waarin wordt opgenomen dat het examen niet volgens de voorschriften is verlopen. EBR zal CDFD altijd op de hoogte stellen van de fraudegevallen en/of onregelmatigheden.
13.4 Geconstateerde onregelmatigheden kunnen consequenties hebben waaronder het (achteraf) ongeldig verklaren van het examen. De kandidaat wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld. Een eventueel reeds verstrekt certificaat of diploma zal ongeldig worden verklaard en worden teruggevorderd. Een kandidaat bij wie frauduleus handelen is vastgesteld wordt voor minimaal één jaar en maximaal vijf jaar uitgesloten van deelname aan de examens die via EBR worden aangeboden.

14. Inzage examen
14.1 Gezakte kandidaten met een examenuitslag van minimaal een 4 kunnen het examen inzien op een locatie van DUO. De regels voor inzage worden bepaald door DUO.
14.2 Het verzoek tot inzage van het examen dient per e-mail (wft@duo.nl) bij DUO te worden ingediend binnen twee weken na ontvangst van de definitieve uitslag van het examen.
14.3 Een inzage duurt maximaal 20 minuten en geschiedt onder begeleiding van een Toezichthouder van DUO.
14.4 Tijdens de inzage worden alleen de fout beantwoorde vragen getoond en niet het gehele examen.
14.5 De inhoud van de vragen c.q. het examen in zijn totaliteit staat niet ter discussie. De inzage wordt als service aangeboden en heeft slechts een informatief karakter.

15. Bewaren gegevens
15.1 DUO bewaart alle digitale examens van de kandidaten en de daaraan toegekende scores tot minimaal 7 jaar na afloop van het examen. De uitslagen worden 50 jaar bewaard.

16. Klachtenprocedure
16.1 Reikwijdte van de klachtenregeling:
* kandidaten kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de uitslag van een examen; * kandidaten kunnen geen bezwaar aantekenen tegen de inhoud van examenvragen en/of de inhoud van het volledige examen;
* kandidaten kunnen een klacht indienen met betrekking tot het examenafnameproces op de examenlocatie. De klacht dient ter plekke te worden geregistreerd door de Toezichthouder.
16.2 Klachten met betrekking tot gebeurtenissen voor, tijdens of na afloop van het examen kunnen, voor zover deze gebeurtenissen onder verantwoordelijkheid van EBR zijn opgetreden, bij EBR worden ingediend.
16.3 Klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze zijn ontvangen binnen 6 weken na de datum van examenafname.
16.4 Indieners van een klacht krijgen binnen 6 weken na ontvangst van de klacht een reactie. Afhankelijk van de aard en de wijze van indienen van de klacht gebeurt dit via e-mail of telefonisch.

17. Geheimhouding
17.1 Voor alle betrokkenen, inclusief kandidaten, geldt de plicht examenopgaven en de inhoud van andere examendocumenten geheim te houden. Kopiëren, verspreiden, publiceren of het op welke wijze dan ook openbaar maken van examenopgaven en andere examendocumenten is uitdrukkelijk verboden. Ook op examenopgaven en andere documenten die wel openbaar zijn of worden gemaakt berust het auteursrecht bij het Ministerie van Financiën.
17.2 EBR behoudt zich het recht voor kandidaten en anderen die handelen in strijd met dit artikel de deelname aan examens en inzage te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

18 Aansprakelijkheid
18.1 EBR aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de technische kant van de examinering (examensoftware, etc.) dan wel de inhoudelijke kant van de examinering (inhoud van de vragen, opbouw van de examens, etc.). EBR zal kandidaten die hierover klachten dan wel bezwaren hebben doorverwijzen naar DUO en CDFD.
18.2 EBR is niet aansprakelijk voor storingen of vertragingen die optreden als gevolg van technische onvolkomenheden (zoals het tijdelijk uitvallen van een internetverbinding, het onklaar raken van een computer of welk materieel dan ook), tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
18.3 EBR is niet gehouden tot aanpassing van software, indien deze door aanpassing van browser, besturingssysteem, plug-ins en dergelijke, niet meer naar behoren functioneert. EBR zal aanpassingen van software toepassen zodra DUO dit aangeeft.
18.4 EBR is niet aansprakelijk voor enige schade uit hoofde van inbreuk door derden in de elektronische communicatie tussen EBR en wederpartij zulks met inbegrip van het doordringen van derden in bedrijfsgegevens c.q. hard- en software van wederpartij of EBR, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
18.5 Indien EBR door overmacht of andere buitengewone omstandigheden niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van dit reglement tijdig na te komen, heeft EBR het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot het moment dat EBR alsnog in staat is om aan deze verplichtingen te voldoen, zonder dat EBR in verzuim raakt ten aanzien van de nakoming van die verplichtingen en zonder dat hij tot enige schadevergoeding kan worden gehouden. Onder overmacht of andere buitengewone omstandigheden welke de (tijdelijke) nakoming door EBR kunnen verhinderen, wordt onder meer verstaan ziekte of verhindering van medewerksters en technische storingen al dan niet in computersystemen/apparatuur in de keten.

19. Persoonsgegevens  
19.1 Persoonsgegevens worden door EBR gecommuniceerd naar DUO. Dit heeft als doel het centraal registreren van behaalde beroepskwalificaties / PE-verplichtingen. Deze gegevens worden opgeslagen in een informatiesysteem (van DUO) en dat informatiesysteem heeft als doel het kunnen verstrekken van gegevens aan erkende exameninstituten, de minister van Financiën en de Autoriteit Financiële Markten ten behoeve van de uitvoering van de in de WFT gestelde regels.

20. Slotbepaling  
20.1 Een exemplaar van dit reglement wordt door EBR aan Kandidaat verstrekt. Door inschrijving accepteert Kandidaat de voorwaarden en bedingen uit dit reglement.